fbpx

ΕΟΠΥΥ Διευκρινίσεις για Ειδικές Θεραπείες παιδιών/ εφήβων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

logo ΕΟΠΠΥ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5-12 του άρθρου 45 του πρόσφατα τροποποιημένου Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποζημιώνονται Ειδικές Θεραπείες Παιδιών/Εφήβων (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση). Οι θεραπείες αυτές, χορηγούνται με Ιατρικές Γνωματεύσεις τις οποίες πλέον θα συμπληρώνουν οι θεράποντες ιατροί (που ορίζει ο Ε.Κ.Π.Υ.) ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ, εφαρμογής-πλατφόρμας.

Από 1/2/2019 και μέχρις ότου ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό, η διαμόρφωση αυτής της ηλεκτρονικής εφαρμογής-πλατφόρμας, όλοι οι οριζόμενοι στον Ε.Κ.Π.Υ. θεράποντες ιατροί, οφείλουν να κατεβάζουν το συνημμένο Πρότυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων και να το συμπληρώνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 45 του ισχύοντος Ε.Κ.Π.Υ. ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.β΄/1.11.2018) και του Παραρτήματός του (ΦΕΚ 5571/τ.β΄/12.12.2018).

Ο αριθμός, το είδος των αναγκαίων θεραπευτικών πράξεων για κάθε κωδικό νόσου (icd-10) καθώς και οι ιατρικές ειδικότητες που γνωμοδοτούν, αποτυπώνονται αναλυτικά στο προαναφερθέν Παράρτημα του άρθ. 45 Ε.Κ.Π.Υ. ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 5571/τ.β΄/12.12.2018).

Α) Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση), σε περιπτώσεις παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών, παρέχονται μετά από γνωμάτευση που εκδίδεται-συμπληρώνεται από: 
 Παιδοψυχίατρους και κατ' εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από ψυχίατρο ενηλίκων,
 Ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας,
 Παιδίατρους εξειδικευμένους στην νευρολογία,
 Παιδίατρους με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία,
 Ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
 Ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές,
 Ορθοπαιδικούς σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών κινητικών προβλημάτων ή ως συνέπεια μαιευτικής παράλυσης.

Οι γνωματεύσεις εκδίδονται-συμπληρώνονται από ιατρούς κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού  Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής, Κέντρων Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας -Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ή από ιατρούς που ασκούν ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα, πιστοποιημένους στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκδοση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, οι γνωματεύσεις εκδίδονται χειρόγραφα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Β) Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας μέχρι 1 έτος) και μέχρι την ηλικία των 21 ετών, από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Νευρολόγο και Νευροχειρουργό, εφόσον ο ασθενής έχει χειρουργηθεί, από ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας ή οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές, ορθοπαιδικής, ψυχιατρικής, ιατρών φυσικής ιατρικής κι αποκατάστασης, από ιατρούς των Κ.Υ., Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Ψυχικής Υγείας δημοσίου ή εποπτευόμενα από δημόσιο φορέα υγείας, μετά από έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της εξέλιξης του ασθενή και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών. Μετά το εικοστό πρώτο (21) έτος ηλικίας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού, 39, 40, 41, 42, που αφορούν φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες ενηλίκων.

Γ) Σε περιπτώσεις δικαιούχων με νοσήματα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα που αναφέρεται ανωτέρω, δύναται να υποβάλλεται από τον θεράποντα ιατρό σχετικό αίτημα, για καθ' υπέρβαση έγκριση θεραπειών, προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του ΕΟΠΥΥ. Δεν θα διαβιβάζονται αιτήματα για μεγαλύτερο αριθμό θεραπειών πέραν των προβλεπομένων.

Τέλος, για την ορθή εφαρμογή των οριζομένων στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και το Παράρτημα του άρθ. 45 αυτού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο αριθμός συνεδριών ανά είδος θεραπευτικής πράξης, που αναφέρει το Παράρτημα, είναι ο μέγιστος χορηγούμενος ανά δικαιούχο (για το συγκεκριμένο είδος θεραπείας) και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία νόσου (ICD10), την ηλικία του δικαιούχου, τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας και τη χρονική διάρκεια διενέργειας της θεραπευτικής πράξης.

2. Οι ψυχοθεραπείες δεν χορηγούνται αθροιστικά. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ, χορηγείται ατομική ή ομαδική ή οικογενειακή ψυχοθεραπεία ή θεραπεία συμπεριφοράς.

3. Χορηγούνται μέχρι τέσσερα είδη ειδικών θεραπειών μηνιαίως, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι φυσικοθεραπείες.

4. Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να αναγράφουν έναν κωδικό διάγνωσης νόσου και σε καμία περίπτωση πέραν των δύο. Στις περιπτώσεις που στην ίδια γνωμάτευση αναγράφονται 2 διαφορετικοί κωδικοί διαγνώσεων (ICD10):

α) εάν αφορούν το ίδιο είδος θεραπείας αλλά διαφορετικό αριθμό συνεδριών δύναται να χορηγηθεί ο μέγιστος αριθμός συνεδριών για το συγκεκριμένο είδος θεραπείας,

β) εάν αφορούν διαφορετικό είδος θεραπειών δύναται να χορηγηθεί ο προβλεπόμενος για το κάθε είδος αριθμός συνεδριών.

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια